online nakup

Po vyčerpaní hasiacej látky sa sprej neplní a nie je teda určený na opätovné naplnenie. Nádoba je pod stálym tlakom. Nevystavujte slnečnému žiareniu a teplotám nad 50 ° C. Neprepichujte a nevhadzujte do ohňa, a to ani po spotrebovaní obsahu.

Vyhnite sa zámernému kontaktu s očami a kožou. Použitím spreja nevznikajú riziká, ktorá by vyžadovali mimoriadne opatrenia.

V prípade zasiahnutia opláchnite postihnuté miesta vodou, oči opakovane vyplachujte po dobu až 15 minút prúdom vlažnej vody. Kontaktné šošovky vybrať. Ak dôjde k požitiu vypite 1-2 poháre vody, nevyvolávajte zvracanie (nebezpečenstvo udusenia). Ak dôjde k vdýchnutiu väčšieho množstva látky vyjdite na čerstvý vzduch. Ak pretrváva podráždenie alebo iné zdravotné ťažkosti vyhľadajte lekára.

 

Prípravok nie je nebezpečný pre životné prostredie.

Nenahrádza hasiaci prístroj podľa EN-3.