online nakup

Špecifiká hasenia

1000ml safe stintrida aTrieda A:

Požiare pevných látok, ktorých horenie je sprevádzané žeravými uhlíkmi či iskrením (napr. drevo, papier, slama, uhlie, guma, textil, atď.)

Postup hasenia

Zamierime prúd hasiva na stred horiaceho predmetu, udržiavame vhodnú vzdialenosť a dbáme na to, aby hasiace činidlo rovnomerne pokrylo horiaci predmet.

trida bTrieda B:

Požiare kvapalín alebo látok prechádzajúcich do kvapalného stavu (napr. benzín, olej, farby, alkohol, vosk, atď.)

Postup hasenia

Pri hasení požiarov kvapalín je potrebné vyvarovať sa rozmiešaniu a vytrysknutiu kvapaliny tlakom aplikovaného hasiaceho prostriedku, ktoré môže mať za následok zdvojnásobenie objemu plameňov.

Ak je to možné, je vhodné hasivo aplikovať nepriamo na ohnisko požiaru, ako napríklad smerovať na stenu nádoby tak, aby napenená protipožiarna zmes stekala na hladinu horiacej kvapaliny.

trida fTrieda F:

Požiare jedlých olejov a tukov (rastlinné alebo živočíšne oleje a tuky)

Postup hasenia

Pri hasení jedlých olejov a tukov je potrebné sa vyvarovať rozstreknutiu horiaceho oleja do okolitého priestoru po náraze prúdu hasiaceho prostriedku, to by mohlo viesť k rozšíreniu požiaru..

Ak je to možné, je vhodné hasivo aplikovať nepriamo na ohnisko požiaru, ako napríklad smerovať na stenu nádoby tak, aby napenená protipožiarna zmes stekala na hladinu horiaceho oleja. Odporúčaný odstup zasahujúcej osoby by mal byť okolo 2 m.

trida eTrieda E:

Požiare elektrických zariadení pod napätím.

Postup hasenia

Elektrické zariadenia pod napätím až do 1000 V je možné hasiť zo vzdialenosti minimálne 1 metra (zahŕňa bežné domáce spotrebiče s napätím 230 alebo 400 V).

 

Poznámka: Hasiaci zásah vykonávajte vždy v smere vetra a horiacu plochu haste od kraja.

V prípade nebezpečenstva nekontrolovaného šírenia požiaru je nevyhnutné bezodkladne kontaktovať hasičský záchranný zbor SR na telefónnej linke 150 alebo volať na jednotné európske číslo tiesňového volania 112.