online nakup

Bezpečnostní pokyny

Po vyčerpání hasicí látky se sprej neplní a není tedy určen k opětovnému naplnění. Nádobka je pod stálým tlakem. Nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50 °C. Nepropichujte a nevhazujte do ohně, a to ani po spotřebování obsahu.

Vyhněte se záměrnému kontaktu s očima a kůží. Použitím spreje nevznikají rizika, která by vyžadovala zvláštní opatření.

V případě zasažení opláchněte postižená místa vodou, oči opakovaně vyplachujte po dobu až 15 minut proudem vlažné vody. Kontaktní čočky vyjmout. Jestliže dojde k požití vypijte 1–2 sklenice vody, nevyvolávejte zvracení (nebezpečí udušení). Dojde-li k vdechnutí většího množství látky vyjděte na čerstvý vzduch. Pokud přetrvává podráždění nebo jiné zdravotní potíže vyhledejte lékaře.

Přípravek není nebezpečný pro životní prostředí.

Nenahrazuje hasicí přístroj podle ČSN EN-3.